Behandeling

Resultaten

Algemeen over resultaten

Om de doeltreffendheid en kwaliteit van behandelingen te waarborgen is het van belang om de resultaten van behandelingen te evalueren. Dit kan worden gedaan door middel van onderzoek en routine outcome monitoring (ROM). Dit laatste houdt in dat we het beloop van uw psychische klachten in kaart brengen door middel van vragenlijsten die door u en/of uw behandelaar worden ingevuld. Het doel is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg, zodat de behandeling waar nodig kan worden verbeterd. Door regelmatig te monitoren hoe het met u gaat, houden we in de gaten of de behandeling werkzaam is voor u of dat we deze moeten bijstellen. Daarom is het goed mogelijk dat u gedurende uw behandeling op de polikliniek ouderen wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Daarnaast kunnen we, als u hier toestemming voor geeft, uw ROM-metingen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Door wetenschappelijk onderzoek komen we nog meer te weten over behandelingen en psychische klachten, wat in de toekomst bijdraagt aan de verbetering van zorg.

Wetenschappelijk onderzoek
Op onze polikliniek ouderen voeren we verschillende wetenschappelijke onderzoeken uit om zo de resultaten van onze behandelingen in kaart te brengen. Veel richtlijnen voor behandeling zijn gebaseerd op onderzoek uit het buitenland of bij patiënten jonger dan 60 jaar. Daarom is het van belang om onderzoek te doen bij onze eigen patiënten, zodat onze zorg aansluit bij uw klachten en behoeften.

DOBi
DOBi (Dutch Older Bipolars) is een onderzoek naar mensen van 50 jaar en ouder met een bipolaire stoornis. Het doel is om de bipolaire stoornis te stabiliseren en een terugval te voorkomen. Tijdens de behandeling van ouderen met een bipolaire stoornis wordt met behulp van de Camberwell Assessments of Needs de zorgbehoefte in kaart gebracht en hiermee wordt het behandelplan aangescherpt. Met dit instrument worden verschillende domeinen waar mogelijk een hulpvraag is systematisch uitgevraagd. In grafiek 1 is de hoeveelheid vervulde en onvervulde zorgbehoeften volgens patiënt en behandelaar te zien na afloop van de behandeling. Het bleek dat sociale activiteiten en contacten onvervulde behoeftes waren voor veel patiënten. Er is nu meer aandacht gekomen hiervoor.

Grafiek 1. Aantal vervulde en onvervulde zorgbehoeften volgens patiënt en behandelaar na afloop van de behandeling. Totaal aantal patiënten: 78.

Tijdens de behandeling wordt het aantal (hypo)manische en depressieve episodes in kaart gebracht met behulp van de life-chart methode. Zoals u in grafiek 2 kunt zien, had het overgrote deel van de patiënten geen terugval in een periode van 3 jaar. Het voorkomen van een terugval is zowel voor patiënt als familie van groot belang. Er is meer aandacht gekomen voor lotgenotencontact, familie en informatie aan patiënten.

Grafiek 2. Percentages patiënten die geen, 1, 2 en 3 terugvallen hadden in een periode van 3 jaar. Totaal aantal patiënten: 64.

 

MODECT
MODECT (Mood Disorders in Elderly treated with Electroconvulsive Therapy) is een onderzoek naar mensen ouder dan 55 jaar met een unipolaire depressie. Deze mensen werden behandeld met elektroconvulsieve therapie (ECT), een behandelvorm waarbij er met kleine stroomstoten een soort epileptisch insult wordt opgewekt. Tijdens de behandeling wordt wekelijks een vragenlijst (MADRS; Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) afgenomen om de ernst van de depressie te meten. Zoals u in grafiek 3 kunt zien, valt 73% van de mensen in de groep die is hersteld of verbeterd. Dit betekent dat deze mensen 50% of meer op de depressieschaal zakken.

Grafiek 3. Percentages patiënten die op basis van de Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) hersteld, verbeterd, onveranderd en verslechterd zijn. Totaal aantal patiënt: 67.

Tijdens de behandeling wordt wekelijks ook een globale cognitie schaal (MMSE; Mini-Mental State Examination) afgenomen om de cognitieve bijwerkingen van ECT te monitoren. Als we deze resultaten bekijken (zie grafiek 4), blijkt dat de MMSE significant stijgt gedurende behandeling. Uit eerder onderzoek bleek dat de MMSE tijdens de behandeling wel kan dalen, maar uiteindelijk toch stijgt. Een lagere MMSE tijdens ECT is dus geen reden om de behandeling te staken, omdat we weten dat de cognitie herstelt en patiënten een goede kans hebben op vermindering van de depressieve klachten. In gesprek met patiënten en hun familieleden is besproken hoe we de behandeling kunnen verbeteren gericht op het verminderen van bijwerkingen en angst rondom de behandeling.

Grafiek 4. De gemiddelde score van 67 patiënten op een globale cognitieschaal (MMSE; Mini-Mental State Examination) voor, tijdens en na ECT.

0 comments on “Resultaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *